Divining Your Life Path Number

ช้อป ชุดรัดกล้ามเนื้อ ออนไลน์ | lazada.co.th
ช้อป ชุดรัดกล้ามเนื้อ ออนไลน์ จากแบรนด์ชั้นนำ OEM, KIPSTA, CoolMax รวมสุดยอดดีลจากทุกหมวดสินค้า ช้อปง่ายๆ ราคาถูกกว่าใคร ที่ lazada.co.th!

[DVD Box Set] ภาพยนต์ Avatar / Titanic หนังพร้อมแผ่นพิเศษรวม 5 แผ่น | Lazada.co.th
ซื้อ [DVD Box Set] ภาพยนต์ Avatar / Titanic หนังพร้อมแผ่นพิเศษรวม 5 แผ่น ผ่านระบบออนไลน์ที่ Lazada Thailand เรามีส่วนลดและโปรโมชั่นอีกมากมายใน ภาพยนตร์

The Life Path is determined by the sum that is arrived at after reducing your birth date by adding digits together. This number represents the trains and talents that you were born with and the probable journey you will take during your lifetime. In a way it represents what path you will take regardless of your essence, which is represented by the calculation of the Soul Number. If you calculate your Soul Number (as taught in another New Age Notebook) you can contrast the two numbers to see what your unique challenges are in life.

First convert the month you were born in to a single number. Let's use Angelina Jolie who was born in June 4, 1975 as an example.

First convert the month to a single number or master number. Note that when calculating months, double digit months such as September, October November and December do not reduce down to a single digit. For example November, which is the 11th month, equates to the number 2 after you add 1 + 1 together.

Angelina Jolie's birthday does not reduce down to a single digit. Her birth month is the sixth month of the year. Her month number is 6.

Your next step is to convert your day of birth to a single digit. For instance, if you were born on the 17th then you would add 1 and 7 together to reduce the number to 8. If you were born on the 29th you would reduce to the master number 11. In that case, further reduce the number to 1.

Angelina Jolie's birthday does not have to be reduced as she was born on the 4th, so her number is 4.

Next, add the total digits of the birth year and reduce them to a single number. Jolie's birth year is 1975 so you would add 1 + 9 + 7 + 5 to arrive at a sum that represents the year number. In Jolie's case the year is the master number 22. This would be reduced to simply 2.

Now add the month sum, birth sum and year sum together. For Jolie it would be:

6 + 4 + 2 = 12

If you get a double digit, as is the case with Angelina Jolie, reduce the number down further.

1 + 2 = 3

Angelina Jolie's Life Path number is a 3.

Reduce your own birthday down to a single number and then find the interpretation below that describes your journey. Those configurations that also result in a master number such as 11, 22 or 33 should read the life path prediction for that number as well. For instance if your birthday reduces to 22 and then down to a 4, then you should read the interoperations for both the numbers 4 and 22.

INTERPRETATIONS OF THE LIFE PATH NUMBER

Life Path Number 1

If you are a 1, you are motivated by a need for soul freedom and personal attainment. Your prime directive is to learn how to be independent from others in all ways, but especially emotionally and financially.

Number 1s often have the potential to be great leaders but the often abysmally fail when it comes to teamwork and cooperation. For this reason, they make great entrepreneurs, freelancers, generals, commanders, CEOs and producers.

Usually number 1's spend at least two thirds of their life trying to shake off the emotional and financial shackles imposed on them by others. They are usually self-made individuals who, like salmon swimming upstream, have to exceed great odds in order to succeed. They innovative and inventive personalities usually end up changing the world for the better in some way.

A person with a number 1 Life Path is usually blessed with motivation, enthusiasm, creativity and inspiration. They tend to be physically healthy and mentally stronger than most people are. Their good looks vitality and lust for life is a source of awe for others who often declare their stamina and ability to get their act together.

However sometimes a person traveling the number 1 Life path can be self-absorbed, pushy and overwhelming. Their aggression and ambition is often interpreted as hospitality and selfishness. Most number 1's learn hard lessons about the value of good timing and tact during their life journey.

Many who try to have relationships with number 1s can not stomach their driving ambition and social climbing, which is indicative of their lust for success (especially material) at any cost. They tend to see people as objects and are possessive, jealous and obsessive. They are also not beyond entertaining an infidelity that will advance their career.

Number 1s who stray from their paths often end up in clingy codependent relationships with mentally ill or addicted partners. If you are a number 1 and experiencing this kind of situation, it is a definite message that you are failing your life's purpose to become self-sufficient in life.

Life Path Number 2

Those following a number 2 Life Path tend to be diplomatic, sensitive individuals. As they have an inherent sense of morality and fairness, they tend to be indecisive as they can clearly see both sides of any conundrum or argument. They often make great judges, mediators, lawyers, counselors or social workers because they have an incredible talent for resolving disputes.

These loving, optimistic individuals prefer to see only the best in others. They are honest almost to the point of fault. They have high emotional quotients and thrive best in a work setting that requires teamwork. Number 2's are always respected for their politeness, tact and ability to inspire groups of people to perform acts of charity and philanthropy. Number 2's never "stoop to conquer" and consider themselves to be above arguing with others.

Number 2s function best in nine to five jobs where the routine is the same every day. Erratic behaviors, drama queens and overt displays of physical affection upset them.

These natural collectors are also pack rats and are the type to keep everything that they owned since birth in the attic or basement. As they are also very sentimental and nostalgic, many of them collect antiques and photographs of loved ones.

As the life purpose of a number 2 is to bring harmony to group situations it is very important for them to get out and socialize. A number 2 that is isolating has strayed from his or her life path. Pessimism, lethargy and depression usually identify this. The best way for a number 2 to get back on the right path is to find a job that involves working with the general public or to find a way to practice acts of charity or philanthropy. Nothing corrects a number 2's karma more efficiently than acts of random kindness or volunteering for a hospital, school or shelter. In fact, that is how many of them meet their soul mates.

Life Path Number 3

Followers of Life Path number 3 are effervescent personalities which journey often leads to artistic acclaim or social popularity. Number 3s are the entertainers of the world and most of them are truly gifted musicians, writers, actors, dancers, public speakers and politicians.

A number 3 is not fulfilled until there has been some public acknowledgment of his or her unique talent. The number 3 life path is one that is characterized by beauty, excitation, eccentricity and social popularity. These unique, expressive personalities often easily acquire, fame and glory.

This number is also usually blessed with a warm, charismatic personality and an incredible sense of personal faith and optimism. Their attractive physical appearance also often captures the imaginations of others and they make excellent muses and models.

Often a number 3 is also a witty or poetic individual who is an entertaining conversationalist. At the same time they are known for their understanding of human nature as well as their ability to really listen to others and truly comprehend their emotional needs.

Number 3's are also excellent chefs and hosts and boast excellent taste in fashion and home decoration. They are often bought after socially as others find them physically as well as spiritually beautiful.

Usually a number 3 is quite stubborn and plays to win no matter how high the cost of success. Their unusual stamina and vigor makes it easier for them to rebound than setbacks in life than most people. Often these setbacks are of a financial or romantic nature as their idealism and spontaneity sometimes causes them to make bad choices.
However a number 3 is usually quite humble and very capable of being honest with themselves about their mistakes.

Number 3's stray off their life path by giving up their dreams and talents. Many escape into alcohol or drug abuse to avoid hearing the nagging voice of their constant inspiration. If you are a number 3 who is not finding themselves in the spotlight because of personal problems then this is a wake-up call to follow your heart's desire. Your exuberant nature can take you further than most people, especially if you give yourself permission to focus your energies and talents.

Life Path Number 4

Those following the Life Path of a number 4 often end up becoming the Pillars of the community. These individuals are hard working, practical and trustworthy. They have the practical skills to bring dreams of others into reality.

However, self-sacrificing number 4's often demand too much both of themselves and others. For this reason many of them develop personal reputations as martyrs or tyrants. The will power and stubbornness of the number 4 can also be interpreted as greed and selfishness. This completely baffles the confused number 4 whose intentions are usually to benefit the good of all.

These sensitive individuals can also be very set in their ways and traumatized by any changes to their routines. It is difficult to ever convince a number 4 that he or she might be wrong, as they do not respond well to criticism. The tenacity and obsessive character traits of the number 4 often earn him or her the title of workaholic. Still many have profited from a number 4's devotion to performing thankless tasks and rigid sense of organization.

These loyal individuals make fantastic marriage and business partners. At first a number 4 can be very difficult to get to know because they usually play their cards very close to their chest. They do not believe that life is a popularity contest so they tend to make just a few close friends rather than sparkle in a crowd on the party circuit.

Dependable and predictable number 4's are associated with the earth element so they can have a very grounding impact on others. However their fear of talking can make them seem very uptight. They can also be so over focused on the tasks at hand that they miss big opportunities that come their way.

People following the number 4 life path are often learning lessons about letting go of emotional insecure. Signs that a number 4 is straying off the path are hostility from others, jealousy, possessiveness and a life made leaden and heavy by a lack of sense of humor.

Sometimes a number 4's adherence to routine is obsessive to the point of being pathological. If you believe that changing your routine even in the slightest might destroy your business or happiness in one way then you may be a number 4 who is becoming paralyzed by insecurity. Your way back on the path would be to let loose a little and develop some flexibility and tolerance of others.

Life Path Number 5

Those traveling the number 5 Life Path are adventurous and highly inquisitive individuals who consider hands on experience to be the best teacher in life. Many of them are deeply intelligent, philosophical and spiritually minded. They love to theorize about the nature of existence. Despite their sometimes-spacey demeanor, many are sincere seekers of solutions to mankind's problems.

Number 5's abhor routine and daily chores. They are often excellent at initiating many projects, but rarely follow through on any of them. Number 5's are lousy at self-care and housework, preferring instead to follow their whims and impulses. For this reason, they do not thrive well in office environments.

Number 5's, however, can be great communicators and are excellent when it comes to the abstraction of any subject. For this reason they make great social anthropologists, archaeologists and historians. Some number 5's also make excellent teachers.

Usually at one point in their life, a number 5 experiences some kind of spiritual or emotional catharsis that causes them to trade in a standard career for a self-made profession such as an artist, investigator or journalist. Most number 5's are multi-talent but lack the discipline or desire to follow one path. For this reason, many number 5's end up leading chaotic and even catastrophic lives when it comes to finances.

Number 5's also hate to make plans and prefer to live in the present. Their happy-go-lucky attitudes demonstrate an incredible faith that the universe will take care of them. The opposite sex often finds their devil-may-care attitudes to be exciting and romantic, that is until they end up supporting a number 5 that lacks life-direction.

The number 5's lack of commitment also extends to personal relationships. They tend to be very self-absorbed and unaware of the effect of their actions on other people. There is also a tendency to place what others might interpret as the most important priority in life as last and the least important consideration first. As other people often feel tricked or fooled by number 5's, they tend to experience a series of broken relationships.

A sign that a number 5 has strayed completely off his or her life path would be an over emphasis on decadence or the demoralization of all those who encounter the individual. If you are a number 5 who is constantly encountering criticism, derision, dissonance and a lack of stability in your life, you have probably strayed from your life's purpose, which is to create a more generous and utopian future for others.

Life Path Number 6

Those following the number 6 Life Path are usually people-peasants that have a great need to feel indispensable to others. For this reason many number 6's often dedicate their lives to being caregivers and service providers such a doctors, nurses, counselors, fire fighters and law keepers.

These self-less individuals believe that they should share the burdens of others as they proceed on their life's journey. They are usually mature souls who are not afraid to assume responsibility or take charge of difficult situations.

Number 6's usually feel a spiritual obligation to help others and do so by constantly displaying kindness, tenderness and compassion to all that they meet. As children, these natural born leaders typically display a wisdom, bravery and self-control that are far beyond their age.

Number 6's are also domestic creatures which actions are often motivated by a love of children and family. It is rare for a number 6 to have money problems, unless the cause is assisting someone who is less unfortunate. They are also more likely to adopt a child or work in a capacity that involves coaching youth (such as a baseball team) than other numbers. They usually earn the unqualified respect of family and friends because of their willingness to carry more than their fair share of the load when it comes to interacting with the community.

Number 6's have very few negative qualities, except for a tendency to codependency. 6's that find himself or herself enslaved to an addicted or mentally ill partner might not be following their true path, as this is a sign that they have become enablers, rather than healers of the diseases. Their life purpose is to love and nurture all who they encounter, not just that one special exclusive someone.

Life Path Number 7

Those embarking on number 7 Life Paths are affectionate, peace-loving individuals who prefer rationality to inspiration. These are reserved and analytical deep-thinkers make great mathematicians, engineers, inventors, scientists and doctors.

These intellectual and studious personalities often pursue advanced academic careers. As they love to read and absorb information, they usually require a great deal of private time to cultivate their knowledge. Number 7 children often excel at school and appear to be "old souls" for their age.

Number 7 s are perfectionists who prefer silence to music, noise and crowds. They are methodical and thorough analysts who believe that "if you can not do a job right, do not do it at all."

Suspicious 7's do not make friends easily. They despise the guile and manipulations associated with popular culture and surrender all who do not pass their strict moral standards. 7's often appear very reserved and aloof to others and many find it takes some time to even get up the nerve to approach them. Once a 7 does make a friend, however, it is usually for life.

Although they are skeptical and analytical creatures, 7's do relish on their gut instincts more than they rely on statistics, public opinion polls or advice from others. As they dislike being manipulated, television or the media disgusts many.

These hermits enjoy being alone and far away from the hustle and bustle of modern life. For this reason, many of them prefer to live in the country where their nerves are not irritated by the hectic pace of urban life.

The shadow side of a 7 is a tendency to become pessimistic, overly logical, quarrelsome and pessimistic. Many 7s are brilliant and (possibly deservedly so) feel that the world owes them a living. If you are a number 7 who can not seem to deal with people at all there is a chance that abrasive character hits that were typically considered eccentric have been demoted down to repulsive. A sign that a number 7 has strayed completely off of his or her life path is a complete withdrawal from society. In this case, the troubled 7 should try to recognize his or her original aspirations to improve the world through the application of wisdom.

Life Path Number 8

Followers of the number 8 Life Path are naturally lucky individuals whose soul purpose is to acquire material wealth. People on this path have reliably little time for dreams and visions, as they are busy applying their prodigal organizational abilities to the real world.

Number 8s are usually confident, charismatic individuals who are adept at spotting trends and opportunities. Usually their life purpose is learning to manipulate money and power without becoming corrupt in the process.

These social climbers will go to great lengths to meet the right person at the right time. Even if an 8 is from an unprivileged background, he or she will go to a lot of trouble to be seen at the right parties, wearing the right clothes and hobnobbing with the real players in the room. People who boast a "from rags to riches" history often are number 8's.

8's who use their natural luck for good are endowed with tremendous potential for practically improving the lives of thousands, perhaps millions of people. 8's are practical and steady in their pursuit of major objectives and their tenacity and determination allows them to beat their competition every time. Courageous number 8's also have an incredible capacity to "not sweat the small stuff" and often beat out their competitors simply through sheer endurance or fortitude.

Some 8's take a shadowy diversion from their truth path by expressing greed, lust and unbridled ambition. They can be tyrants on the job and seem cold and heartless at home. They should avoid discounting the opinions of others, especially when it comes to emotional relationships.

Sometimes the pursuit of riches becomes more important than personal relationships. * 8's are considered to be on the wrong path if an attachment to material objects is taking over their desire to share material and spiritual riches with the rest of the world.

Life Path Number 9

Those on the number 9 Life path are destined to travel a humanitarian path. These individuals make great diplomats, environmentalists, veterinarians, teachers, judges, social workers, nuns, practices and healers.

These sophisticated individual are very selfless souls and are often patient, trustworthy and honored from the very beginning to the end of their life. Their moral rectitude, compassion and generosity often identify them.

Noble number 9's are willing to take on great responsibilities in the name of justice or fighting for the underdog. Very few of them are interested in material gain. Many of them believe they will get their rewards in heaven for good deeds done on earth. It is also not unusual for a number 9 to give up all of their material holdings for the common good.

Sometimes 9's express their deep understanding of life through painting, writing, music or other art forms. Many also become mystics, channellers, light workers, Reiki masters, witches and alternative healers.

The number 9 personality is best suited to the healing and care giving professions. Their sensitive natures tend to be completely trampled in traditional, competitive business environments.

Number 9's have smiles smiles and make friends very easily. They are great listeners and many of them can make others feel better just with a simple pat on the hand. Although they are fantastic with strangers, they are not so great in one on one relationship. One on one relationships often show toxic to sophisticated number nines who are turned off by the drama, possessiveness and terminal uniqueness that is associated with the ideal of a soul mate. 9's also do not like sex much, unless it is related to a tantra or practiced for the purposes of procreation. Many of them purposely remain single so that they can treat everyone like their soul mate.

9's who stray from their wrong paths often find themselves feeling angry or hostile toward those they have helped. They may feel their generosity has been misused or abused. Their life path is to have faith in God or a Higher Power rather than other people. The number 9 who is giving with an expectation of reward, needs to reexamine his or own inner core and principles.

The negative side of 9's manifests when they find others leaving them out of the loop. Their eccentricity causes others to treat them like village idiot. Sometimes 9's lofty ideas are presented in a manner that others find absurd, spacey or hilarious. Part of a 9's life path to express spiritual principles through actions, rather than through preaching or proselytizing.

Life Path Number 11

The Number 11 Life Path is concerned with spiritual illumination. Often a number 11 will display an understanding and knowledge of metaphysical matters that is far beyond the grasp of others.

11's tend to lead a life of extremes. In their quest to find a balance between the rational and the irrationality they will often pursue the most eclectic of religions and cultures. These avant-garde and visionary individuals make great students, psychics, mystics, healers, teachers, writers, musicians and artists.

The number 11 will often sacrifice all in the pursuit of occult or metaphysical knowledge. Their thirst for learning persuades many of them to join cults or New Age Movements. Fortunately if they do get in trouble, they often demonstrate a brilliant resilience.

11's can also be chameleons when it comes to career. Many of them try on careers the same way others try on clothes. The odd thing is that these "quick studies" are usually successful at whatever they do. Many of them will often boast two carers at once, often antithetical to each other. It is an 11 that you will find working as the manager of a bank by day, and then moonlighting as a Tarot Reader at night.

However, 11's best utilize their life's purpose by trying to become teachers or counseling. Most 11's are highly skilled healers at the subconscious level and others are often healed by their touching and insightful words.

On the negative side 11's often expect a great deal of themselves and others. Many of them are "wounded healers" who at some point in their life suffer a devastating experience that propels them on the search for spirituality. However along with these situations usually come a lot of toxic emotional baggage and a harsh inner critic. It takes many 11's their own life to rid themselves of the chip on their shoulder.

11's are also very nervous individuals who are prone to illnesses that have a dual nature such as manic depression and schizophrenia. A tendency towards dreaminess sometimes keeps them from finding their true purpose in life. In fact, 11's are often late bloomers who do not start making money doing what they love until after age 40.

An 11 has strayed from his or her path when he or she finds himself always dreaming of big schemes, but never taking practical action to put these ideas into action. This means the 11 is not progressing and stuck in the "visionary" stage of enlightenment.

Life Path Number 22

Those following the life path of 22 are called master teachers. They are the most powerful of the Life Path numbers and are endowed with many powers. They have a unique talent for manifesting ideas into the realm of reality.

Whatever a 22 thinks about is almost sure to become manifest so it is very important for them to choose their thoughts carefully. If they are willing to work for what they desire they can achieve awesome prestige, success and fame. Things often come easily to 22's who others often describe as being "born with a silver spoon." They can accomplish a great deal with very little effort.

Negative 22's are very rare, but sometimes they display what looks like insensitivity. This is part of a spiritual direct to be detached from objects and the outcome of events. Many of them work for material gain, with the idea that their wealth should be spread among the masses.

Life Path Number 33

A birth date that reduces down to 33 is very rare. When it does happen you are looking at a great and significant spiritual leader along the lines of the Dalai Lama or Gandhi.

These individuals do not display any typicality in terms of their life story, however they do usually achieve fame through actions of kindness, tenderness and compassion that lead to the transformation of the world's consciousness.

แบตเตอรี่รถบรรทุก Battery By Mr.WIN* 3K N100 (110E41R) ลูกยาว 100 แอมป์ ใส่รถบรรทุก ของใหม่ **...
แบตเตอรี่รถยนต์ 3K N100 (110E41R) ลูกยาว 100 แอมป์ ลูกยาว 100 แอมป์ ใส่รถบรรทุก ของใหม่. **ยังไม่เติมน้ำกรด** ต้องนำไปเติมกรดก่อนใช้งาน**. **ตรวจสอบชื่อร้าน *** Battery By Mr. Win *** ก่อนสั่งซื้อ ป้องกันมิจฉาชีพ ของแท้ต้อง ชื่อร้าน *** Battery By Mr. Win ***. โวลต์ = 12 โวลต์ แอมป์ = 100 แอมป์. ...

ครีมทาผิวแม่มด ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ Lazada.co.th
ซื้อ ครีมทาผิวแม่มด ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลาย - ส่งฟรี ส่งไว เก็บเงินปลายทาง ช้อปออนไลน์ 24 ชั่วโมง ช้อปลาซาด้าที่เดียว

ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ MICHELANGELO | Lazada.co.th
ซื้อ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ MICHELANGELO ผ่านระบบออนไลน์ที่ Lazada Thailand เรามีส่วนลดและโปรโมชั่นอีกมากมายใน เครื่องแต่งกายผู้หญิง

Philips Spotlight LED โคมไฟแบบปักดิน (BGP150) 8 วัตต์ | Lazada.co.th
ขนาด 60x80x98.5 mm มุมลำแสง 20 องศา / 45 องศา ความสว่าง 580ลูเมน การออกแบบที่กะทัดรัดและแข็งแกร่ง การติดตั้งที่รวดเร็ว หนึ่งขั้นตอน กระจกนิรภัยคุณภาพสูง เลนส์ PMMA ที่แม่นยำสำหรับการกระจายแสง การออกแบบที่แข็งแรง ตัวเรือนอลูมิเนียมหล่อ การเคลือบผงไฟฟ้าสถิต กันน้ำ IP65 IK06 ป้องกันการกระแทกระนาบเต็...

ช้อป เครื่องขยายเสียง AE ออนไลน์ | lazada-th.s1.cache.netcopy.com
ช้อป เครื่องขยายเสียง AE หลากหลายหมวดสินค้าทั้ง เครื่องขยายเสียง รวมสุดยอดดีลจากทุกหมวดสินค้า ช้อปง่ายๆ ราคาถูกกว่าใคร ที่ lazada-th.s1.cache.netcopy.com